Dags för Årsstämma!

Du som är medlem i Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening
kallas härmed till årsstämma

Tisdag 20 maj 2014
kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om fortskridandet av grävningen av fibernät i området och om anslutningen av din fastighet. (anmälan om övriga ärenden enligt dagordningen mottages gärna i förväg av sekreterare Björn Thorell)

Kaffe med tilltugg serveras

Välkomna!

Årsstämmans dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller    förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 14. Övriga ärenden
 15.  Aktuell information
 16. Mötets avslutande