Kallelse till årsstämma för Fredsberg Fiber Västra

Du som är medlem i Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdag 21 maj kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om resultat och fortsatt förvaltning av fibernätet. Anmälan om ärenden att fogas till dagordningen mottages gärna i förväg till sekreterare Björn Thorell.

Kaffe med tilltugg serveras

Välkomna!                                     Styrelsen för Fredsberg Fiber Västra ek. för.


 

Förslag till dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av byanätsavgift
 13. Frågan om debiteringsmodell för efterkommande anslutningar
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 17. Övriga ärenden
  a) eventuell tillkommande samförläggning med VänerEnergi
 18. Aktuell information:
  a) så hittar du information om driftstörningar
  b) enkel felsökning
 19.  Mötets avslutande