DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb9032)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb9032 (3)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:KlartStatustid:2017-05-31 07:13:42Starttid:2017-05-31 03:00:00Förväntas vara åtgärdat:2017-05-31 05:30:00Område:Skövde samt MariestadBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Avslutat: Avbrott 2017-05-31: 03:00-05:30: 2×20 min påverkar förbindelser med Openbit/Fastbit i Skövde och VEABs nät.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

Artikel om 5G och fiber från ”Ny teknik”

I april publicerade tidningen Ny teknik en klarläggande artikel om förhållandet mellan 5G och fiber där representanter för tre stora aktörer uttalar sig: http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Klipper in svaren på en av  frågorna som får expertsvar i artikeln:

4: Bör man invänta 5g i stället för fiber?

Nej, svarar alla tre.

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.

– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.

Årsstämma för Fredsberg Fiber Västra

Nästa vecka drar det ihop sig till årsstämma!

Torsdag 12:e maj 2016

kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Kallelse till medlemmarna är skickad via e-post eller brevlåda.

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av byanätsavgift
 13. Frågan om debiteringsmodell för efterkommande anslutningar
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 17. Beslut om anmälan om medlemskap i ”fibersamverkan.se”
 18. Övriga ärenden
 19. Aktuell information
 20. Läget för utökat nät i Sörby-Attorp mm
 21. Så hittar du information om driftstörningar
 22. Mötets avslutande

Möte om utbyggnad

Ikväll 6/4 kl 19:00 är det möte i Bygdegården angående eventuell utbyggnad av fibernätverket i Fredsberg Fiber Västra i områdena Sörby-Attorp och Nolåsen.

Fastighetsägare i berörda områden är personligt inbjudna till mötet.

Anna

Om omdebatterad reklam för 4G (och 5G)

För någon vecka sedan gick det ut reklam från Sörens TV-service i era brevlådor. Denna reklam har blivit väldigt omdebatterad, inte minst i Torsö-området som är i full gång med fiberprojektet. Reklamen har till och med anmälts till KO för osaklighet.

Detta är inte utan grund. Här är ett par synpunkter på de argument som framförs:

* 4G framställs som så mycket mer prisvärt än fiber. ”4G istället för fiber för bara från 49 kr/mån”. För det priset får man endast 0,5 GB data vilket inte räcker till mer än något enstaka ärende på internetbanken. En familj med som ser på play-kanaler, strömmar film eller spelar spel över internet behöver det största abonnemanget 100GB per månad vilket istället kostar 399 kr/mån. Räcker inte den datamängden så måste mer kapacitet köpas till dyrt. Med fiber har du obegränsad datamängd. Det finns inget som tyder på att det någonsin kommer att bli fri datamängd för mobilsurf igen i 3G och 4G-näten eftersom datatrafik över 3G- och 4G-näten är såpass energikrävande. Dessutom har du andra fördelar med fiber så som betydligt snabbare svarstider i fibernät jämfört med mobilnät.

* Tittar man på Sörens hemsida så har han även en flik med information om nästa generations mobilnät 5G http://www.stv-service.se/5g-mobilt-bredband/. Det är lätt att från denna information få intrycket att mobilnäten kommer att konkurrera ut fiber för att de blir så snabba och bra. Det är förmodligen precis tvärtom. Standarden för 5G är inte fastställd ännu, men det man är överens om är att det kommer att behövas en liten mast i varje hus för att fungera – en mast som behöver fiberanslutning för att kunna upprätthålla den snabba och säkra kommunikation som utlovas.

Driftproblem

Vi har haft problem med återkommande oaviserade stopp i driften på fibernätet. Vi har varit i kontakt med Fastbit, och fått meddelandet att det beror på oväntade problem i samband med uppgradering av tekniska komponenter i nätet. Senast igår 27/5 var det ett längre stopp på förmiddagen.

Här är länken till driftinformationen på Openbit. Felanmäl också gärna till dem om ni får fler driftproblem. http://www.openbit.se/atlas/status/?id=1075

Vi fortsätter kommunikationen med Fastbit för att försöka få till en stabilare drift

Verksamhetsberättelse Fredsberg Fiber Västra 2014

Verksamhetsberättelse 2014
Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening

 

År 2014 har varit det mest händelserika hittills i fiberföreningens korta historia. Detta år har fibernätet färdigställts i hela föreningens verksamhetsområde.

Om föreningen

Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening bildades genom ett konstituerande årsmöte 2013-02-05 för att ta över och hantera den verksamhet som Fredsberg Fiber Västra ideell förening startat.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.

Genom föreningen har projektering och anläggning av ett fibernät i området organiserats.

Föreningen anlitar en kommunikationsoperatör, för närvarande Fastbit ab, som tillhandahåller tjänster för bredband, telefoni och TV för medlemmarnas räkning. Tjänsterna erbjuds på den öppna portalen Openbit, så att alla tjänsteleverantörer som vill bereds plats att erbjuda sina tjänster.

Föreningen är verksam i Töreboda kommun i ett område som avgränsas av Göta Kanal i Öst, kommungränsen i norr och väst samt väg 202 i söder.

Medlemmar

Föreningen har under 2014 haft 78 medlemmar vilket är en nettoökning med två medlemmar jämfört med 2013. En medlem har avslutat sitt medlemskap på grund av flytt och en inflyttad medlem har tillkommit. Resterande två är befintliga fastighetsägare som tillkommit under 2014. Samtliga medlemmar är fastighetsägare i föreningens verksamhetsområde eller kan jämställas därmed. Varje fastighet har maximalt en medlem i föreningen, medan en medlem kan representera flera fastigheter, vilket innebär att det aktuella antalet anslutningar vid slutet av 2014 uppgick till 88 stycken. Av dessa säljs en anslutning som svartfiber till VänerEnergi för uppkoppling av reningsverket.

Styrelsen

I styrelsen har under 2014 Erik Henningsson varit ordförande, Björn Thorell sekreterare, Per-Eric Ivarsson kassör och Anna Hagström ledamot. Gerth Lundin och Per Johansson har varit suppleanter.

Verksamhet – Fibernät

Under året har arbetet med att gräva ett fibernät till föreningens samtliga medlemmar slutförts. Markarbetet har skett dels genom samförläggning av kanalisation med VänerEnergis förläggning av elkabel, dels i egen regi genom entreprenören WLM. WLM har även blåst fiber i hela nätet samt monterat skåp och brunnar. Elektronikhuset har som underentreprenör till WLM svetsat alla fiberskarvar och monterat alla mediaomvandlare i medlemmarnas fastigheter.

Verksamhet – Styrelsearbete

Styrelsen har haft arbetsmöten i stort sett veckovis under hela året. Under dessa har man hanterat många olika typer av frågor, exempelvis:

 • kontakt med kommunikationsoperatören, Fastbit
 • kontakt med WLM och Elektronikhuset för uppföljning av arbetet med grävning, fiberblåsning, svetsning mm
 • kontakt med VänerEnergi för samförläggningsfrågor
 • markupplåtelseavtal med berörda markägare
 • anslutningsavtal med berörda medlemmar
 • budgetarbete och ekonomisk uppföljning
 • fakturering av insatser och anslutningsavgifter
 • registrering vid ledningskollen och hantering av ledningsärenden
 • ansökan om tillstånd från vägverket för tryckningar under väg
 • samråd med länsstyrelsen inför slutredovisningen
 • kontakt med medlemmar: hantering av felanmälningar och frågor

Information har lagts ut till medlemmarna via föreningens hemsida www.fredsbergfiber.se, samt i ett utskick i samband med uppkopplingen av fastigheterna.

Styrelsen har även under året deltagit i tre informationsträffar för fiberföreningar anordnade av Leader Norra Skaraborg bl a om förvaltningsfasens krav och om ekonomisk redovisning i fiberföreningar.

 

Fredsberg i maj 2015

Anna Hagström (ledamot)