Kallelse till årsstämma för Fredsberg Fiber Västra

Du som är medlem i Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdag 21 maj kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om resultat och fortsatt förvaltning av fibernätet. Anmälan om ärenden att fogas till dagordningen mottages gärna i förväg till sekreterare Björn Thorell.

Kaffe med tilltugg serveras

Välkomna!                                     Styrelsen för Fredsberg Fiber Västra ek. för.


 

Förslag till dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av byanätsavgift
 13. Frågan om debiteringsmodell för efterkommande anslutningar
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 17. Övriga ärenden
  a) eventuell tillkommande samförläggning med VänerEnergi
 18. Aktuell information:
  a) så hittar du information om driftstörningar
  b) enkel felsökning
 19.  Mötets avslutande

Så får du information om driftsstörningar

Planerade driftstörningar publicerar vi här på hemsidan.

Tillfälliga driftstörningar orsakade av störningar i stadsnätet som matar vårt nät hittar du hos Vänerenergi där du även kan felanmäla.

Om du misstänker att störningen uppstått på grund av skador på vårt eget nät så var vänlig använd kontaktformuläret här på hemsidan. Den informationen kommer direkt i mobilen till några av våra styrelsemedlemmar.

 

Hurra! Fredsberg Fiber Västra firar att slutrapporten godkänts!

birthday-cake-25430_1280

 

Vi glömde kanske fira här på hemsidan att nätet äntligen blev färdigbyggt eftersom det smögs igång med några användare i taget. Nu har vi tagit nästa stora steg på vägen genom att slutredovisningen till Länstyrelsen godkänts. Det ligger många timmars hårt styrelsearbete bakom fibernätet, och en hel del av dem är orsakade av den extra administration som fiberstödet medfört. Nu är detta klart och vi firar lite extra.

Östra är klart! Och västra kommer…

Nu är alla fastigheter i Fredsberg Fiber Östra klara, och det återstår några stycken på västra sidan. Tyvärr har det varit en del stopp på Västra sidan i Mårby när fibern skulle blåsas i vilket har lett till en del fördröjning på flera dagar.

Vi har dess bättre fått respit med att få all redovisning klar till Länsstyrelsen, så vi räknar ändå med att få allt klart i tid för att få ut bidragen.

Styrelsen för Västra arbetar med att få klart inskrivningar och markupplåtelseavtal hos lantmäteriet. Vi har även varit på utbildningskvällar om nätägarskap och ekonomiredovisning för fiberföreningar i arrangemang av Leader.

Driftstörningar

Nu var det länge sedan jag hann sätta mig ner och uppdatera fiberbloggen för Fredsberg Fiber Västra. Tyvärr är det inte bara glada nyheter jag har att komma med.

Vi har drabbats av en hel del driftstörningar för de medlemmar som har fått sin mediaomvandlare monterad. Flera medlemmar har inte kunnat teckna bredbandsavtal med någon tjänsteleverantör. När man har nått Openbit via mediaomvandlaren har inte systemet kunnat identifiera den adress man surfar in från. Nu när vi har påtalat problemet FLERA GÅNGER för våra entreprenörer så har vi nu blivit lovade att grundorsaken ska vara hittad och systemet korrekt inom närmaste dagarna. Vi är INTE nöjda med hur detta har blivit för er medlemmar som drabbats!

Vi drabbades förra fredagen av att nätet släcktes helt en stund på förmiddagen, i samband med en skada på stamfiberledningen i Lyrestad som binder ihop vårt nät med omvärlden. Detta var i och för sig inte så långvarigt men fick oss att inse att vi i styrelsen behöver ett system för att bli meddelade om dylika incidenter av vår kommunikationsoperatör. Det var samma skada som fick hela Törebodas fibernät och mycket av mobiltrafiken att gå ner under fredagen.

Några medlemmar har också drabbats av röda lampor i sina mediaomvandlare av olika skäl. Olyckligt, men tyvärr är det nog normalt att någon mediaomvandlare kan vara felaktig, någon fiberskarv felsvetsad och liknande. De av oss kända felen ska ha åtgärdats ganska snabbt. Sitter du på en mediaomvandlare med röd lampa så felanmäl det genast till Fastbit eller till någon av oss i styrelsen.

Montörerna som har varit ute och monterat mediaomvandlare hos er har varit lite otydliga i sin information, vilket har lett till att några har försökt koppla upp sig innan de fått tre gröna lampor, medan andra har uppfattat att de inte får ansluta mediaomvandlaren till elnätet förrän de fått ytterligare information från Fastbit, vilket sedan inte kommit.

Nåväl, nu är det slutgnällt över saker som inte fungerat. Vad gäller färdigställandet av nätet känner vi oss relativt lugna att vi ska kunna bli klara i tid före årsskiftet och den deadline för stödet som vi har i samband med detta. Vad gäller grävning återstår nu tre fastigheter i Hajstorp. Blåsning av fiber sker för fullt uppe i Fredsbergs by och fortsätter sedan ner mot Mårby som blev färdiggrävt i veckan. Två medlemmar söder om Mon saknar fortfarande mediaomvandlare som de ska få inom kort. Sedan fortsätter Elektronikhuset att montera mediaomvandlare i färdigblåsta fastigheter i Fredsbergs by, Mårby, Sörby och Hajstorp. Ordningsföljden bland dessa områden är för mig oklar i skrivande stund, men man har lovat vara helt klar inom november månad.