DIO-meddelande från Fastbit AB Ärendeid-beskrivning:Ej definerat Störningstyp:Planerad Störningsbeskrivning:FiberKabel Status:Planerat Statustid:2015-05-06 16:56:11 Starttid:2015-05-20 02:00:00 Förväntas vara åtgärdat:2015-05-20 06:00:00 Område:Fastbit Internet Beskrivning:Underhållsarbete Information:Service fönster för internet accesser. Under denna tid kan det förekomma driftstörningar från och till med korta och längre avbrott.

Kallelse till årsstämma för Fredsberg Fiber Västra

Du som är medlem i Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdag 21 maj kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om resultat och fortsatt förvaltning av fibernätet. Anmälan om ärenden att fogas till dagordningen mottages gärna i förväg till sekreterare Björn Thorell.

Kaffe med tilltugg serveras

Välkomna!                                     Styrelsen för Fredsberg Fiber Västra ek. för.


 

Förslag till dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av byanätsavgift
 13. Frågan om debiteringsmodell för efterkommande anslutningar
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 17. Övriga ärenden
  a) eventuell tillkommande samförläggning med VänerEnergi
 18. Aktuell information:
  a) så hittar du information om driftstörningar
  b) enkel felsökning
 19.  Mötets avslutande

Så får du information om driftsstörningar

Planerade driftstörningar publicerar vi här på hemsidan.

Tillfälliga driftstörningar orsakade av störningar i stadsnätet som matar vårt nät hittar du hos Vänerenergi där du även kan felanmäla.

Om du misstänker att störningen uppstått på grund av skador på vårt eget nät så var vänlig använd kontaktformuläret här på hemsidan. Den informationen kommer direkt i mobilen till några av våra styrelsemedlemmar.

 

Hurra! Fredsberg Fiber Västra firar att slutrapporten godkänts!

birthday-cake-25430_1280

 

Vi glömde kanske fira här på hemsidan att nätet äntligen blev färdigbyggt eftersom det smögs igång med några användare i taget. Nu har vi tagit nästa stora steg på vägen genom att slutredovisningen till Länstyrelsen godkänts. Det ligger många timmars hårt styrelsearbete bakom fibernätet, och en hel del av dem är orsakade av den extra administration som fiberstödet medfört. Nu är detta klart och vi firar lite extra.

Östra är klart! Och västra kommer…

Nu är alla fastigheter i Fredsberg Fiber Östra klara, och det återstår några stycken på västra sidan. Tyvärr har det varit en del stopp på Västra sidan i Mårby när fibern skulle blåsas i vilket har lett till en del fördröjning på flera dagar.

Vi har dess bättre fått respit med att få all redovisning klar till Länsstyrelsen, så vi räknar ändå med att få allt klart i tid för att få ut bidragen.

Styrelsen för Västra arbetar med att få klart inskrivningar och markupplåtelseavtal hos lantmäteriet. Vi har även varit på utbildningskvällar om nätägarskap och ekonomiredovisning för fiberföreningar i arrangemang av Leader.