Verksamhetsberättelse Fredsberg Fiber Västra 2014

Verksamhetsberättelse 2014
Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening

 

År 2014 har varit det mest händelserika hittills i fiberföreningens korta historia. Detta år har fibernätet färdigställts i hela föreningens verksamhetsområde.

Om föreningen

Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening bildades genom ett konstituerande årsmöte 2013-02-05 för att ta över och hantera den verksamhet som Fredsberg Fiber Västra ideell förening startat.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.

Genom föreningen har projektering och anläggning av ett fibernät i området organiserats.

Föreningen anlitar en kommunikationsoperatör, för närvarande Fastbit ab, som tillhandahåller tjänster för bredband, telefoni och TV för medlemmarnas räkning. Tjänsterna erbjuds på den öppna portalen Openbit, så att alla tjänsteleverantörer som vill bereds plats att erbjuda sina tjänster.

Föreningen är verksam i Töreboda kommun i ett område som avgränsas av Göta Kanal i Öst, kommungränsen i norr och väst samt väg 202 i söder.

Medlemmar

Föreningen har under 2014 haft 78 medlemmar vilket är en nettoökning med två medlemmar jämfört med 2013. En medlem har avslutat sitt medlemskap på grund av flytt och en inflyttad medlem har tillkommit. Resterande två är befintliga fastighetsägare som tillkommit under 2014. Samtliga medlemmar är fastighetsägare i föreningens verksamhetsområde eller kan jämställas därmed. Varje fastighet har maximalt en medlem i föreningen, medan en medlem kan representera flera fastigheter, vilket innebär att det aktuella antalet anslutningar vid slutet av 2014 uppgick till 88 stycken. Av dessa säljs en anslutning som svartfiber till VänerEnergi för uppkoppling av reningsverket.

Styrelsen

I styrelsen har under 2014 Erik Henningsson varit ordförande, Björn Thorell sekreterare, Per-Eric Ivarsson kassör och Anna Hagström ledamot. Gerth Lundin och Per Johansson har varit suppleanter.

Verksamhet – Fibernät

Under året har arbetet med att gräva ett fibernät till föreningens samtliga medlemmar slutförts. Markarbetet har skett dels genom samförläggning av kanalisation med VänerEnergis förläggning av elkabel, dels i egen regi genom entreprenören WLM. WLM har även blåst fiber i hela nätet samt monterat skåp och brunnar. Elektronikhuset har som underentreprenör till WLM svetsat alla fiberskarvar och monterat alla mediaomvandlare i medlemmarnas fastigheter.

Verksamhet – Styrelsearbete

Styrelsen har haft arbetsmöten i stort sett veckovis under hela året. Under dessa har man hanterat många olika typer av frågor, exempelvis:

 • kontakt med kommunikationsoperatören, Fastbit
 • kontakt med WLM och Elektronikhuset för uppföljning av arbetet med grävning, fiberblåsning, svetsning mm
 • kontakt med VänerEnergi för samförläggningsfrågor
 • markupplåtelseavtal med berörda markägare
 • anslutningsavtal med berörda medlemmar
 • budgetarbete och ekonomisk uppföljning
 • fakturering av insatser och anslutningsavgifter
 • registrering vid ledningskollen och hantering av ledningsärenden
 • ansökan om tillstånd från vägverket för tryckningar under väg
 • samråd med länsstyrelsen inför slutredovisningen
 • kontakt med medlemmar: hantering av felanmälningar och frågor

Information har lagts ut till medlemmarna via föreningens hemsida www.fredsbergfiber.se, samt i ett utskick i samband med uppkopplingen av fastigheterna.

Styrelsen har även under året deltagit i tre informationsträffar för fiberföreningar anordnade av Leader Norra Skaraborg bl a om förvaltningsfasens krav och om ekonomisk redovisning i fiberföreningar.

 

Fredsberg i maj 2015

Anna Hagström (ledamot)