Årsstämma för Fredsberg Fiber Västra

Nästa vecka drar det ihop sig till årsstämma!

Torsdag 12:e maj 2016

kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Kallelse till medlemmarna är skickad via e-post eller brevlåda.

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av byanätsavgift
 13. Frågan om debiteringsmodell för efterkommande anslutningar
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 17. Beslut om anmälan om medlemskap i ”fibersamverkan.se”
 18. Övriga ärenden
 19. Aktuell information
 20. Läget för utökat nät i Sörby-Attorp mm
 21. Så hittar du information om driftstörningar
 22. Mötets avslutande